Vandaag open tot 17 uur
Momenteel gesloten
Tickets

De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda is in 1978 ontstaan uit de Vereniging Concordia, de (toenmalige) Hervormde Gemeente Breda en de gemeente Breda. De Vereniging Concordia en de gemeente Breda zijn tegenwoordig niet meer in de Stichting vertegenwoordigd.

Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente Breda. Zoals contractueel vastgelegd beheert de Stichting Grote Kerk Breda het monument en is daarmee verantwoordelijk voor het restauratie, onderhoud (instandhouding) en exploitatie.

Missie

De Stichting GKB heeft haar missie als volgt omschreven: Met het behoud van dit cultureel religieus erfgoed voor ons nageslacht en de beleving ervan door de huidige generatie, geeft de Stichting GKB invulling aan de duurzaamheid van onze samenleving. Trefwoorden daarbij zijn onderhouden om te bewaren, zorgvuldig beheren en creatief gebruiken.

De Grote Kerk Breda maakt de ontwikkeling van onze samenleving tastbaar, voor onze tijd en in de huidige periode waarin we mede de basis leggen voor de ontwikkelingen na ons. De Grote Kerk Breda is daarmee een plek van verbinding in het hart van de stad.

Beleid 2020 – 2030

Directie en bestuur van de Stichting Grote Kerk Breda richten zich binnen de nieuwe beleidsvisie op drie belangrijke speerpunten:

Het realiseren van de restauratie van dit belangrijke rijksmonument – cultureel erfgoed van de Nassaus
De professionalisering van de organisatie
Een hoogwaardige culturele programmering die lokaal verankerd is en nationale en internationale uitstraling heeft

Ambitie

De ambitie is om een hoog kwalitatief programma neer te zetten dat de geschiedenis en context van de kerk als ijkpunt neemt en tegelijkertijd aansluit bij hedendaagse actuele ontwikkelingen. Impact, kwaliteit, duiding, inclusie en openheid zijn daarbij bepalend. De Grote Kerk Breda is een plek waar verschillende generaties samenkomen en geïnspireerd raken.

De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda draagt actief bij aan de sociaal-maatschappelijke, economische en culturele ontwikkelingen in Breda en in de regio. Ook heeft de Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda nationaal en internationaal een groeiend netwerk binnen de hierboven genoemde drie deelgebieden.

De Grote Kerk Breda is het belangrijkste rijksmonument van Breda en ook één van de vier TopMonumenten in Brabant, samen met de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en Kasteel Heeswijk in Heeswijk. Het beleid van de Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda sluit aan bij het actuele beleid van de stad Breda, de Provincie Noord- Brabant en het ministerie van OC&W die allen erfgoed een eigentijdse kwaliteitsimpuls willen geven.

Bakermat van de Oranje-Nassaus

De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda fundeert de positie van de Grote Kerk Breda als de Nassaukerk op de erfenis en het gedachtengoed van de Nassaus. De Nassaus benadrukten met de bouw van de Grote Kerk Breda (en het kasteel van Breda) hun dynastieke zelfbewustzijn. Grandeur, decorum en koninklijke kwaliteit zijn begrippen die de unieke positie van de Grote Kerk Breda onderstrepen. De Stichting wil die kwaliteit ook vandaag benadrukken en vertalen naar actuele thema’s.

In de bloeiperiode van de Nassaus (1402- 1570) stimuleerden zij kunst en wetenschap (mecenaat) en ondersteunden ze vernieuwende ideeën waaronder godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en tolerantie. De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda gebruikt dit gegeven als vertrekpunt voor de betekenisgeving van de Grote Kerk Breda en het positioneren van het monument in de hedendaagse maatschappij. Daarbij passen kernwaarden als menselijke waardigheid en vrijheid, actief burgerschap, vrije dialoog, kritisch denken, onbelemmerde ontplooiing, tolerantie en respect.

ANBI status

De Stichting heeft een culturele ANBI status en geeft inzage in haar financiële gegevens en verzorgt jaarlijks een jaarverslag. 

Financiën

De Stichting kent een meerjarenbegroting en jaarbegrotingen. Deze worden telkens in oktober vastgesteld en goedgekeurd. Er zijn 4 (vier) gescheiden geldstromen:

 • Restauratie
 • Onderhoud
 • Vervangingsinvesteringen
 • Exploitatie

Elke geldstroom moet zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Jaarlijks controleert de accountant de jaarrekening. Voor de meerjarenraming is een cashflow- en balansprognose voor 5 jaar beschikbaar, die regelmatig wordt bijgesteld afhankelijk van de ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Bestuur en organisatie

De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda is in 1979 statutair opgericht en bestaat uit een bestuur en drie commissies. Het bestuur bestaat uit zeven leden. In het directiestatuut zijn de uitvoerende taken van het bestuur gedelegeerd aan de directeur. De directeur wordt in haar taken ondersteund door stafmedewerkers die in loondienst zijn, een team van freelancers en een team van 25 vrijwilligers.

Code Cultural Governance

De organisatie is getoetst aan de Code Cultural Governance. Deze wordt door het bestuur van de Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda gevolgd en onderschreven. Daaruit vloeit voort dat wij eveneens de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie onderschrijven.

BESTUUR EN DIRECTIE

 • drs. Marieke Wiegel (Directeur)
 • drs. Kees Sol (Voorzitter)
 • Dimitri Kruik (Penningmeester)
 • Ellen van Hooijdonk – Van der Stelt (Secretaris)
 • drs. Pieter Verhulst
 • Peter van der Schans
 • dr. ir. Wijnand Freling
 • drs. Verily Klaassen

Het Stichtingsbestuur onderschrijft de Code Cultural Governance en toetst continu haar handelen aan deze code. De leden van het bestuur verrichten hun werk onbezoldigd. Het bestuur wordt bijgestaan door een adviserend orgaan, het College van de Kapittelzaal. Tevens wordt het bestuur geadviseerd voor juridische vraagstukken door mr. Hans de Crom van Rijppaert & Peeters Advocaten.

COMMISSIE RESTAURATIE- EN ONDERHOUD

In 2016, 2017 en 2018 werd een ambitieus restauratieprogramma opgestart. In 2018 stelde het Rijk een restauratiesubsidie beschikbaar waardoor een tienjarig restauratieprogramma kon worden gestart. Daarnaast loopt er een onderhoudsprogramma voor die delen van de Grote Kerk Breda die reeds gerestaureerd zijn.

Commissie restauratie en onderhoud:

 • drs. Marieke Wiegel (Directeur)
 • dr. ir. Wijnand Freling (bestuurslid en Voorzitter commissie restauratie en onderhoud)
 • Dimitri Kruik (Penningmeester)
 • ing. Ben Massop – BBM Restauratie Architectuur
 • ir. Antoinette Le Coultre – Beleidsmedewerker Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 • Ronald Erkelens – Brandweer Breda
 • drs. Nanette Vugts _ Beleidsmedewerker Provincie Noord-Brabant
 • Erik Jan Brans – Freelance Coördinator restauratie en onderhoud Grote Kerk Breda
 • mr. Jan Verlegh – Notulist

De commissie restauratie en onderhoud bestaat uit de directeur, een voorzitter en vijf leden – professionals op het gebied van architectuur, bouwkunde, brandbeveiliging, (bouw)juridische zaken en financiële zaken (penningmeester).

De commissie vergadert acht maal per jaar. De commissie is verantwoordelijk voor (het maken van) een jaarplan onderhoud en restauratie en instandhouding van de bedrijfsinstallaties, met de daarbij behorende aanbesteding en beoordeling. De commissie werkt volgens een door het bestuur vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid*.

Sinds 1995 onderhoudt de Stichting het monument met de steun van het Rijk, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda.

*) Inkoop- en aanbestedingsbeleid: Offertes worden aangevraagd en beoordeeld overeenkomstig een bestuurlijk vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid dd. 14 juni 2014. Dit beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Het bestuur van de Stichting wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Het beleid helpt in het streven naar een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk. Het draagt ook zorg voor een juiste inbedding binnen juridische kaders naast duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

COMMISSIE GENOOTSCHAP EN VRIENDEN & GILDE

Voor instandhouding – restauratie en onderhoud – en voor activiteiten binnen de exploitatie moeten aanvullende middelen geworven worden. Bij de subsidies van het Rijk en de Provincie Noord-Brabant geldt standaard een eigen bijdrage van 30% of 40%. Voor de werving van de eigen bijdrage voor de instandhouding zijn een tweetal commissies van betrokken vrijwilligers: de Commissie Genootschap en de Commissie Vrienden en Gildeleden

Commissie Genootschap van de Grote Kerk Breda

 • Peter van der Schans (Voorzitter)
 • mr. Eric van Waesberge
 • Hans de Jongh
 • Willem de Keyzer

Commissie Vrienden en Gildeleden van de Grote Kerk Breda

 • Lucien Verhoef (Voorzitter)
 • Toine Akkermans
 • Ton Kleemans
 • Vivian Pols
 • Bouke Tuit
 • Steven Niamut

RAAD VAN ADVIES

Directie en bestuur worden traditiegetrouw geadviseerd door het College van de Kapittelzaal. De leden van het College van de Kapittelzaal zien de potentie van de Grote Kerk Breda, van hoogwaardig cultureel kerkelijk erfgoed, de mogelijkheden voor cross-overs tussen disciplines en zijn innovatief, experimenteel, onconventioneel en maatschappelijk betrokken. Het College van Kapittelzaal ondersteunt en versterkt de nieuwe beleidsvisie en komt een keer per jaar in mei samen.

College van de Kapittelzaal

 • Paul Depla (Burgemeester Breda)
 • Hendrik Driessen (Curator, oud-Directeur Museum De Pont)
 • Wim van de Donk (Rector Magnificus, Voorzitter van College van Bestuur Tilburg University)
 • Klaas Dijkhoff (Consultant, oud-Fractievoorzitter VVD)
 • Cees Langeveld (oud-Directeur Chassé, Lid van de Raad voor cultuur)
 • Janneke Niessen (Ondernemer, Investeerder, CapitalT)
 • Lisette Spee (Directeur Electron)
 • Jacomine Ravensbergen (Vice-Voorzitter van College van bestuur Avans Hogeschool)
 • Rik Torfs (Hoogleraar Kerkelijk recht, ere-Rector KU Leuven)
 • Peer Swinkels (CEO Swinkels Family Brewers)
 • Arie Roobol (Mede-eigenaar Westpoort Vastgoed)

MEDEWERKERS

Staf van de Stichting Grote Kerk Breda

 • drs. Marieke Wiegel (Directeur)
 • Laureen Lokerse (Office Manager)
 • Barbara Canters (Coördinator Verhuur en Evenementen)
 • Jeffrey Steinfort (Technisch Medewerker)
 • Roger de Waal (Technisch Medewerker)
 • Werner van Geloof (Administratief Medewerker Vrienden)
 • Sacha van den Oever (Financiële Administratie)
 • Charlotte Fijen (Junior Curator)
 • Marjolein van de Putte (Marketing en Communicatie)
 • Ruud Visschedijk (Fondsenwerver)
 • Fleur Knops (Coördinator Educatie)
 • Naomi Swinkels (Coördinator Vrijwilligers)
 • Erik Jan Brans (Coördinator Restauratie en Onderhoud)

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers ondersteuning beheer

 • Bert Luijten
 • Rini Hurks
 • Kees Kort
 • Rob Vissers
 • Nadine de Kanter
 • René de Vet
 • Jeffrey Verschuren
 • Kees Snepvangers

Vrijwilligers balie

 • Jeannette van Giezen
 • Cof Janssen
 • Ad Verschuren
 • Lilian Janzing
 • Domenique van Tilburg
 • Wim van ‘t Hart
 • Gerry Tijmensen
 • Laetitia Bakkers
 • Jac van den Boom
 • An van Dongen
 • Wil Mathijssen
 • Michel Panis
 • Caroline Bindels
 • Kees Brocks
 • An van den Heijkant
 • Els van ’t Klooster
 • Marlies Boelema
 • Anneke Timmer
 • Loes van der Stelt